BlackMirror [MC $oHo & KidNey]

  • 曲:
  • 詞:
  • Key:B
  • Beat:4/4
  • 難度:N/A
  • Arranged By Kermit Tam

轉調工具

Score By 陳智楷

| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang bang  
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang bang  
以前追曹達華
你而家追 咩話?
以前追黃日華
你而家追 咩話?
以前追吳啟華
你而家追 咩話?
以前追歐陽震華
你而家追 咩話?
咩話?吓?
佢地嗰隊叫咩話?
全民造咩話?
海港城搞咩話?
咩話?吓?
佢地嗰隊叫咩話?
調教你咩話?
大叔的咩話?
周圍都係 周圍都係
點解日日都見到
佢哋大頭咁濟
周圍都係 周圍都係
個場面好混亂
當佢哋走埋一齊
我諗唔明 我諗唔明
邊個打邊個,你分唔分得清
我諗唔明 我諗唔明
點樣一口氣追,追十二個明星!
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang bang  
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang bang  
| B 
(So) I Say  
F# 
(No) No No
| B 
(記)哂十二個人名我
F# 
(No) No No
| B 
(So) I Say  
F# 
(No) No No
| B 
(咪)再惡O惡O 
 
 
F# 
(No) No No
地鐵站又係你,巴士站又係你
食晚飯又係你,買電器又係你
滲透生活係咪黑科技
搞到我地,避都無得避,冇!
你咪辣辣辣辣辣辣辣辣辣辣辣著我
你地十二個,好唔得閒喎!
你咪辣辣辣辣辣辣辣辣辣辣辣著我
你哋嗰啲歌,我!真係!唔得閒!播!
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang bang  
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang
| B 
(Boom) boom boom 蒙著嘴  
| F# 
(bang) bang bang bang  
| B 
(So) I Say  
F# 
(No) No No
| B 
(咁)多位前夫 
 
跟住我
F# 
(No) No No
| B 
(So) I Say  
F# 
(No) No No
| B 
(唔)要做前夫 
 
跟住我
F# 
(No) No No
咁喺呀嘛
呢嗰世界唔係
淨係得十二個靚仔嫁嘛
至少都十四個。