遠征 [Dear Jane]

  • 曲:
  • 詞:
  • Key:C
  • Beat:4/4
  • 難度:初學
  • Arranged By Kermit Tam

轉調工具

Intro:
| Am 
 
) 
F 
( ) 
| C 
( ) 
G 
( )
| Am 
 
) 
F 
( ) 
| G 
( )
 
 
| Am 
(一)念 
F 
(奔)向天國
 
 
| C 
(一)念 
G 
(墮)回地獄
 
 
| Am 
(信)念 
F 
(掙)扎中
| G 
(兜)轉
 
 
| Am 
(經)驗 
F 
(過)渡萬年
 
 
| C 
(嘴)臉 
G 
(分)秒的變
 
 
| Am 
(際)遇 
F 
(屢)遇上失
| G 
(眠)
 
而逐寸逐
| F 
(寸) 歷盡萬辛
| G 
(找)不到樂園
 
路到盡
| F 
(處) 要怎
| G 
(打)算
 
還要走
| C 
(多)遠 還要兜
| G/B 
(多)圈
 
離目標
| Am 
(很)遠 才驟覺
| G 
(理)想也講生存
 
| F 
(又)倦 光
G 
(陰)似箭 
 
| C 
(光)了血 補
Am 
(不)了缺
 
學會
| F 
(所)謂那灑
| G 
(脫) 反失方
| Am 
(寸)
| Am 
 
) 
F 
( ) 
| C 
( ) 
G 
( )
| Am 
(生)活 
F 
(終)算不錯
| C 
(收)獲 
G 
(足)夠笙歌
| Am 
(意)義 
F 
(竟)覺得
| G 
(不)多
| Am 
(想)念 
F 
(執)過寶劍
| C 
(考)驗 
G 
(一)寸執意
| Am 
(掛)念 
F 
(信)奉過堅
| G 
(持)
 
如逐寸逐
| F 
(寸) 茫茫浮生
| G 
(經)得起陸沉
 
何以自
| F 
(怨) 腳邊
| G 
(積)雪
 
還要走
| C 
(多)遠 還要兜
| G/B 
(多)圈
 
離目標
| Am 
(很)遠 才驟覺
| G 
(理)想也講生存
 
| F 
(又)倦 光
G 
(陰)似箭 
 
| C 
(光)了血 補
Am 
(不)了缺
 
但我
| F 
(享)受這虛
| G 
(脫) 出於心
| C 
(血)
| C 
 
) 
| G 
( ) 
| Am 
( ) 
| G 
( )
| F 
 
) 
G 
( ) 
| C 
( ) 
Am 
( ) 
| C 
( ) 
| G 
( )
| F 
 
)儘管差距就算
| G 
(攀)山涉水
 
直到
| C 
(氣)數也都
G/B 
(早)已盡了 
| Am 
(我)該粉
G 
()碎
 
| F 
(挨)下去 難面對 是
| G 
(心)虛
 
還要走
| C 
(多)遠 還要兜
| G/B 
(多)圈
 
唯獨這
| Am 
(種)遠 源自我
| G 
(愛)跟理想周旋
 
| F 
(又)亂 只
G 
(差)半寸 
 
| C 
(未)完全 雙
Am 
(腳)未斷
 
亦要
| F 
(守)住這一
| G 
(寸) 一息不
| C 
(斷)
| G/B 
 
)不甘志
| Am 
(短) 
| G 
 
)走出深
| C 
(淵)